[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เรื่อง : Best Practicesรูปแบบการนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

...................................

ชื่อผลงาน   การพัฒนาทักษะกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

                   ของนักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านทัศนศิลป์  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้           ศิลปะ

ผู้เขียน                   นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น        ตำแหน่ง                ครู

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร         อำเภอชุมตาบง    จังหวัดนครสวรรค์

ความเป็นมา

                การเรียนรู้ศิลปะ  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  ความเป็นมาของรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น  และรากฐานทางวัฒนธรรม  ค้นหาศักยภาพความสนใจส่วนบุคคล  ฝึกการเรียนรู้  การสังเกต  ซึ่งนำไปสู่ความรัก  ความเห็นคุณค่า  และความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและสิ่งรอบตัว   พัฒนาเจตคติ  สมาธิ  มีทักษะกระบวนการ  วิธีการแสดงออก 

การคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาท  ของศิลปกรรมในสังคม  ด้วยลักษณะธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้  การเรียนรู้เทคนิควิธีการนำเสนอ  ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระ  ทำให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีสุนทรียภาพ  และเห็นคุณค่าของศิลปะ  

การสร้างความเป็นเลิศทางด้านทัศนศิลป์ไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากความช่วยเหลือที่เหมาะสม  ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ต้องการปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้  ซึ่งรวมไปถึงวัสดุ  อุปกรณ์ทางการศึกษา  การสร้างบรรยากาศ  และการกระตุ้นที่เร่งเร้าให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเองได้

แนวคิดหรือทฤษฎี

                รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร  ได้เปิดโอกาส ให้นักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษ  มาฝึกกปฏิบัติ  ทำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านทัศนศิลป์  เกิดกระบวนการเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  และนำไปสู่การพัฒนาได้ตามศักยภาพของตนเอง  โดยใช้รูปแบบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์  ดังนี้

1.             นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการลงมือปฎิบัติจริง

2.             นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานตามศักยภาพของตนเอง

3.             นักเรียนได้โอกาสในการแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์สู่สังคมภายนอกในรูปแบบต่างๆ

4.             ประเมินผลกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

วัตถุประสงค์

1.             เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  ได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ  ตามศักยภาพที่ตนเองมีอยู่

2.             เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  ให้มีความเป็นเลิศ

3.             เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  ให้เกิดความรัก  และเห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ

4.             เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ดีต่อไป

5.             เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม  และทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

วิธีการดำเนินงาน

1.             เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจากทางโรงเรียน

2.             คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์

3.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ของนักเรียน

4.             ซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ ในการฝึกฝนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์

5.             ดำเนินตามโครงการ

6.             สรุปและประเมินผลโครงการ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.             นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์

     ของตนเอง

2.             นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  สามารถนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้  นำมาเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 

3.             นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และนำไปสู่การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับทัศนศิลป์ได้

 

4.             นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านศิลปะในเวทีการประกวดในระดับต่างๆ  ทั้งระดับเขตการศึกษา  ระดับภาค  ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ  ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัล  ดังต่อไปนี้

-   ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด   ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต  ครั้งที่ 22 ”

 ประจำปี 2553  ได้รับรางวัลดังนี้

                      - ด.ญ. วราพร หงสุวรรณ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  ได้รับรางวัลพิเศษ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 22 ”   ประจำปี 2553  ซึ่งได้รับเกียรติบัตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

               -   ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด   นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 40 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (The 40 Internationnal Chidren’s Art Exhibition)  ประจำปี 2553  ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  ได้แก่

                      -  ด.ญ. จุฬารัตน์  แกล้ววิทย์กิจ               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

 

-  ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด  จิตรกรรมเยาวชนรางวัลอังคาร

 กัลยาณพงศ์  หัวข้อ ตับอักเสบจากไขมัน  หายได้พลัน  ถ้าขยันออกกำลังกาย  ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงาน  ระดับกลุ่มอายุ 9-13 ปี    ได้แก่

                      - ด.ญ. กฤติยาภรณ์  อั้นคง                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

                      - ด.ญ. สิรินทรา  จำปา                               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 

 

-  นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด  เข้าร่วมประกวดการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  ระดับชั้น ม.4-6  ประเภททีม  ในระดับภูมิภาคที่จังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล  เหรียญทอง    ได้แก่

   -  นายประสงค์  เจนเขตรกิจ                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/4

                  -  นายอานนท์  คำธรรม                                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/4

                -  นายเกรียงไกร  ปิตาโส                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/4         

 ผู้เขียน : นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
หน่วยงาน : โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
พุธ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 1302
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5 อันดับล่าสุด

      สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 28 / มิ.ย. / 2556
      การปรับลดพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 15 / มี.ค. / 2556
      Best Practices 21 / ก.ย. / 2554
      การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยใช้โครงการสืบสานงานศิลป์ 17 / ก.ย. / 2554
      การสอนอ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 15 / ก.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สพม.42 จ.นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร 056-220-231