[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง : ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศผลงาน / นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ชื่อผลงาน   ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์

                    และโครงงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม GSP 

ชื่อผู้นำเสนอ นางบุษณี  บัวรอด

                โรงเรียน/หน่วยงาน โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

                สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

                โทรศัพท์  056249419                                         โทรสาร  056360565

                โทรศัพท์มือถือ  0879361806                           e-mail   bussa2551@gmail.com

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________________

1.  ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

                นักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม มีผลสอบโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2552  เฉลี่ยเท่ากับ 24.99 โดยเฉพาะมาตรฐานที่ ค 4.1.3 มีความรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เขียนแสดงความสัมพันธ์และฟังก์ชันในรูปต่าง ๆ เช่นตาราง กราฟและสมการมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.74

ต่ำกว่าระดับประเทศซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.82  มาตรฐานที่ ค 4.2.4  สร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชันจากสถานการณ์หรือปัญหา และนำไปใช้แก้ปัญหาและมาตรฐานที่ ค 4.2.5 ใช้กราฟของสมการ อสมการ ฟังก์ชันในการแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.81 ต่ำกว่าระดับประเทศซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68  และมาตรฐานที่ ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ แทรกอยู่ใน 5 สาระหลัก ( สทศ. : 2552 )  ซึ่งต่ำกว่าระดับจังหวัดมาก  จึงจำเป็นที่จะสร้างสื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ได้แก่ ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันโดยใช้โปรแกรม GSP เป็นสื่อประกอบ

การเรียนรู้  พร้อมทั้งฝึกทักษะกระบวนการสร้างองค์ความรู้โดยใช้โครงงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำเสนอโครงงานด้วยโปรแกรม GSP  นักเรียนสามารถเปลี่ยนปัญหาหรือสถานการณ์เป็นรูปธรรม

ที่เป็นพลวัตทำให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น  และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์    ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา 24 ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ ข้อ 1 และข้อ 5  กล่าวถึงการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมไว้ว่า ต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ

 

2.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน                                                               

     2.1  เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

     2.2  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างองค์ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้โครงงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม GSP 

 

3.  กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน       

     3.1  พัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  ชุดการเรียนประกอบด้วยคำแนะนำการใช้สำหรับครูและสำหรับนักเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม แบบฝึกหัดหลังเรียน เฉลยแบบฝึก เฉลยกิจกรรม  การพัฒนาชุดการเรียนดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

             3.1.1  หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียน แบบประเมินความเหมาะสมของชุดการเรียนคณิตศาสตร์  ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5  ท่าน  หาค่า IOC  หาความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ

            3.1.2  ทดลองใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ ดำเนินการดังนี้

                        ทดลองใช้กับนักเรียน 3 คน คละความสามารถ เก่ง อ่อน ปานกลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของการพิมพ์ ความถูกต้องของคำตอบ ความยากง่าย เวลาในการใช้ แก้ไขปรับปรุง

                      ทดลองใช้กับนักเรียน 9 คน คละความสามารถ เก่ง อ่อน ปานกลาง เพื่อหา

ประสิทธิภาพในการใช้ แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                      ทดลองใช้กับนักเรียน 45 คน คละความสามารถ เก่ง อ่อน ปานกลาง เพื่อหา

ประสิทธิภาพในการใช้ แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

            3.1.3  นำชุดการเรียนที่ประสิทธิภาพไปใช้พัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนคณิตศาสตร์จำนวน 14 ชุด  พร้อมทั้งให้นักเรียนสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP  ทำกิจกรรม ทำแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน และทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

            3.1.4  รายงานการใช้ชุดการเรียนที่ประสิทธิภาพไปใช้พัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thatako.ac.th และโรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์

 

     3.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้

            3.2.1  นักเรียนสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอท่าตะโก

            3.2.2  นักเรียนอบรมการใช้โปรแกรม GSP  พร้อมทั้งฝึกการแก้ปัญหาสถานการณ์

            3.2.3  นักเรียนศึกษาวิธีการทำโครงงาน แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3 คน  นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาภูมิปัญญาที่สนใจ เก็บรวบรวมข้อมูล  นำข้อมูลไปสร้างความสัมพันธ์ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ในเรื่องของกำหนดการเชิงเส้น และนำเสนอการหาคำตอบโดยใช้โปรแกรม GSP

            3.2.4  รวบรวมผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม เป็นโครงงาน เรื่อง ของดีท่าตะโก ซึ่งประกอบด้วยโครงงานถังขยะตอตะโก  พริกแกงเขาล้อ  เสื้อยืดดอนคา ขนมปังท่าตะโก  เครื่องจักสานหนองหลวง การทำสบู่สมุนไพร

          

4.  ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยนช์ที่ได้รับ

               การดำเนินการดังกล่าวส่งผลในการพัฒนา ดังนี้

4.1 พัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สูงกว่าคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดการเรียนอยู่ในระดับมาก

4.2  นักเรียนมีผลคะแนนโอเน็ต ปี 2553  ในมาตรฐาน ค 4.2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.85  ซึ่งสูงกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ เท่ากับ 28.07 และ 28.68 ตามลำดับ  ส่วนมาตรฐาน ค 4.1  ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

4.3  นักเรียนเรียนรู้โดยใช้โครงงาน ตามกิจกรรมการเรียนรู้ โครงงานได้รับการประเมินผลผ่านการประเมินทุกกลุ่ม ทำให้โครงงานมีคุณภาพ ส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 3  จากการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปี 2553 

4.4  นักเรียนได้รับเหรียญและเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ช่วงชั้นที่ 3 ในงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ปี 2553 

4.5  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1  จากการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ช่วงชั้นที่ 3  ในงานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

4.6  ครูได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้นำเสนอผลงาน  “ เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับภาคเหนือ โครงการยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553

4.7  ครูและนักเรียนได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม     GSP ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

4.8  ครูและนักเรียนได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับ กศน.อำเภอดงเจริญ และ กศน.อำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร และได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

 

5.  ปัจจัยความสำเร็จ

                  ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และให้การสนับสนุนในการอย่างต่อเนื่อง

                   การบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ที่เน้นการทำงานเป็นทีม

                   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม มีความรู้ ความสามารถ มีความอดทน มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียน ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนตามสภาพปัญหาและสถานการณ์

                  การสร้างศรัทธา เพื่อได้ใจนักเรียน ให้มีความคระหนักในการเรียนรู้ โดยครูสร้างความไว้วางใจ  รัก และศรัทธาในตัวครู เปลี่ยนความคิดของนักเรียนว่า คณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่ยงยาก

                  นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีความขยันทดทนต่อการฝึกปฏิบัติ มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม รักการทำงาน มีความรับผิดชอบ สามารถเป็นวิทยากรแกนนำให้ความรู้การใช้โปรแกรม GSP ได้ สามารถเป็นวิทยากรในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ทั้งในและนอกโรงเรียน

                  ผู้ปกครองนักเรียนสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมนอกเวลาเวลาเรียน และร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านทุน และความช่วยเหลืออื่นๆ

                   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้  ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง ( visual ) โปรเจกเตอร์ เครื่องเสียงและกระดานอัจฉริยะ ( smart board ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ KOICA สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 1 ห้องเรียน

                   ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ประเมินผลระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับจุดประสงค์  พร้อมทั้งซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินหรือมีปัญหา และสอนเสริมนักเรียนที่มีความสามารถสูง

 

6.  บทเรียนที่ได้รับ

                สรุปผลของการพัฒนานักเรียน พบว่า

1) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้ผลสอบโอเน็ตในสาระที่ 4 พีชคณิต โดยใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ได้คะแนนสูงขึ้นเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมในชุดการเรียน และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถ

2) นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ นักเรียนมีความสุขที่ได้สัมพันธ์กับชุมชน

3) นักเรียนใช้ความรู้ GSP ในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำเสนอผลงานได้

ข้อสังเกต ในักเรียนบางส่วน สนใจอยากเรียนรู้พัฒนา โปรแกรม GSP ในระดับสูงขึ้น แต่มีเวลาน้อย  บางส่วนสนใจสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ แต่นำมาเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ได้ไม่ดีพอ

ข้อเสนอแนะ

1) ในการสร้างสื่อโดยใช้ GSP ควรใช้ให้เหมาะสม  นักเรียนสามารถค้นพบองค์ความรู้ ข้อสรุป สามารถสร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม และมีความเป็นพลวัต

2) สามารถสร้างชุดการเรียนคณิตศาสตร์ในสาระอื่นๆ ได้ และแต่ละชุดควรสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรม GSP ให้เหมาะสม

3) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานสามารถบูรณาการได้กับทุกสาระที่นักเรียนสนใจ ควรจัดเวทีให้นักเรียนนำเสนอผลงานโครงงาน เพื่อพัฒนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

                       

7.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ                 

1)  ผลงานชุดการเรียนคณิตศาสตร์ ได้เผยแพร่นำเสนอในงานนำเสนอผลงาน  “ เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับภาคเหนือ โครงการยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553  ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรม     อัมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

2) โครงงานนักเรียนได้เผยแพร่ในงานงานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปี 2553 จังหวัดเชียงราย

3) ครูและนักเรียนได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม GSP ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี  และได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับ กศน.ดงเจริญ กศน.บางมูลนาค จังหวัดพิจิตร และได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

 ผู้เขียน : นางบุษณี บัวรอด
หน่วยงาน : โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 2071
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555 โดยการใช้วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน (Committee Work Method) 29 / มี.ค. / 2556
      การปรับพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชาคณิตศาสตร์ ตามกำหนดเวลาของนักเรียน 28 / มี.ค. / 2556
      การปรับเพิ่มพฤติกรรมการโต้ตอบในเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โดยการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 20 / มี.ค. / 2556
      การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 3 นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนวังข่อยพิทยา ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ 8 / ม.ค. / 2556
      เอกสารประกอบการรายงานผลจาการปฏิบัติงาน กคศ.3 12 / ส.ค. / 2555


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ความคิดเห็นที่ 1
อาทิตย์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 17:01:18
ดีครับ แทรกภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจะดีมากครับ
โดย : กิตติเชษฐ์ อักษร kittichet2008@hotmail.com    ไอพี : 182.93.246.29

สพม.42 จ.นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร 056-220-231