[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
10 / ธ.ค. / 2556
คู่มือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เล่ม 1 บทนำ เล่ม 2 การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และสิ่งที่จะประเมิน เล่ม 3 วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เล่ม 4 การสร้างเครื่องมือและกำหนดเกณฑ์การประเมิน เล่ม 5 การหาคุณภาพเครื่องมือ เล่ม 6 การให้ข้อมูลย้อนกลับและนำผลการประเมินไ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 18 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
31 / พ.ค. / 2556
ตัวอย่างสื่อการเรียนรูู้สู่แท็บเล็ต เปิดด้วย google chrome เท่านั้น
ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ตเปิดด้วยgoogle chrome ยังไม่สมบูรณ์เท่าไรครับ... ที่จะฝึกอบรมในวันที่ 13-15 มิ.ย. 2556 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
31 / มี.ค. / 2556
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของศึกษานิเทศก์ สพม.42 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
25 / ก.พ. / 2556
งานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินระดับสถานศึกษากับผลการประเมินระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วิจัยความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินระดับสถานศึกษากับผลการประเมินระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้วิจัย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
6 / มิ.ย. / 2555
รายงานสรุปผลNTม.2 ปีการศึกษา 2554
รายงานสรุปผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (NT) อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 6 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
13 / พ.ค. / 2555
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
การวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จำนวน 530 คน ปีการศึก อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
9 / ม.ค. / 2555
รายงานวิจัยการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 9 ครั้ง.
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
8 / มิ.ย. / 2554
เทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชน
การพูดเปรียบเสมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ ถ้าผู้พูดรู้จักการใช้ศิลปะและเทคนิคในการพูดที่ถูกต้องตามโอกาสและเวลา ก็เท่ากับว่าผู้นั้นมีเสื้อผ้าอาภรณ์ชิ้นดีสวมใส่สังคมยุคโลกาภิวัตน์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการพูดเป็นวิธีติดต่อสื่อสาร แต่การพูดเป็นกับการพูดได้นั้นส อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

สพม.42 จ.นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร 056-220-231